Stats

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Η αξιολόγηση της... αξιολόγησης

Σχολείο, μαθητές
Αλλαγές στον νόμο περί αξιολόγησης των σχολικών μονάδων προτείνει η ΑΔΙΠΠΔΕ, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.
Αν και μέχρι τώρα δεν έχει εφαρμοστεί έγκυρα και με κοινά αποδεκτό τρόπο η αξιολόγηση στις σχολικές μονάδες, η εκ νόμου αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, που εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα, επιμένει να προβαίνει σε παρατηρήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα, το περιεχόμενο και τους ρυθμούς αξιολόγησης.

Αυτή τη φορά, με κριτικό πνεύμα, όχι μόνο ζητεί αλλαγές στον ιδρυτικό νόμο, αλλά προτείνει και την κατάργηση διατάξεων που προβλέπουν μεταξύ άλλων:
Α) την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα
Β) τα μαθησιακά αποτελέσματα ως κριτήριο αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

Σημαντικότερη η αυτοαξιολόγηση

Σε ό,τι αφορά, δε, το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της αξιολόγησης, η ΑΔΙΠΠΔΕ παρατηρεί πως:
1) Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και πρέπει να προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα.
2) Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχει επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της από διοικητική μονάδα σε επαγγελματική «κοινότητα μάθησης».
Αναλυτικότερα στην έκθεση, που περιλαμβάνει στοιχεία της κατάστασης που επικρατούσε προ διετίας στα σχολεία, προτείνεται:
Για την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα, της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου: διαγραφή της εν λόγω πρόβλεψης, διότι οι απόψεις, στάσεις και προτάσεις των ως άνω μελών της σχολικής κοινότητας μπορεί να τίθενται υπόψη της σχολικής μονάδας, η οποία θα τις εκτιμά και αξιοποιεί αναλόγως.
Για τα μαθησιακά αποτελέσματα: διαγραφή της σχετικής διάταξης με το εξής σκεπτικό:
1. Τα μαθητικά αποτελέσματα, ως γνωστόν, προκύπτουν ως πολυπαραγοντικό αποτέλεσμα της σύμπραξης, μεταξύ άλλων, του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος με τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Ως εκ τούτου, η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως κριτηρίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αποπλαισιωμένη από το οικογενειακό και κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, και, μάλιστα, με συγκριτικές κατατάξεις σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών, παραποιεί την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενοχοποιεί αδίκως εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες και αποκρύπτει τις ευθύνες των εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, καθώς, επίσης, υποβαθμίζει τη συμβολή της οικογένειας και των ίδιων των μαθητών στη διαμόρφωση της μαθησιακής προόδου τους. Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε τη διαγραφή της σχετικής διάταξης.
Για την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού: τροποποίηση της διάταξης προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω της συμβολής τους στη διαμόρφωση της σχολικής μονάδας σε «κοινότητα μάθησης» και της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτήν.
Για την εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων: μπορεί στο μέλλον και, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης, να συνδυαστούν οι εν λόγω μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.
Για τη δε στήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της σχολικής μονάδας προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού του «κριτικού φίλου» την οποία να αναλάβουν οι σχολικοί σύμβουλοι.
«Οι επαγγελματικές “κοινότητες μάθησης” είναι αναγκαίο να έχουν την εξωτερική στήριξη ενός κριτικού φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλογές, αλλά θα βοηθά τα μέλη της επαγγελματικής «κοινότητας μάθησης» να προβούν σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Ο ρόλος που θέλει

Οσο για τον δικό της ρόλο -το μέλλον του οποίου παραμένει άγνωστο μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων του υπουργείου για πλήρη αναδιάρθρωση του οργάνου- η ΑΔΙΠΠΔΕ επισημαίνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Μεταξιολόγηση των συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, εντοπισμός αδυναμιών και υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης.
– Ανάπτυξη, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και εποπτευόμενους φορείς, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και βάσης δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Τι προτείνει

Μεταξύ άλλων προτάσεων για την επιτυχή εφαρμογή της αξιολόγησης είναι και:
♦Η θεσμοθέτηση θέσεων αρμοδιοτήτων ενδοσχολικής υπηρεσιακής ανέλιξης των εκπαιδευτικών για δύο λόγους.
Πρώτον, διότι έτσι θεσμοθετείται η ενδοσχολική αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και, δεύτερον, διότι έτσι παρέχονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και αναγνωρίζεται η προσφορά τους στο σχολείο. Σε αυτή τη λογική και σε πρώτη φάση η ΑΔΙΠΠΔΕ προτείνει:
(α) τη θεσμοθέτηση του ρόλου του μέντορα
(β) τη θεσμοθέτηση του ρόλου του συντονιστή ειδικότητας, και
(γ) την αναβάθμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου τμήματος.
Για αυτούς τους ρόλους προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη ανάλογης μοριοδότησης, για την πίστωση της οποίας θα εισηγούνται, κατά περίπτωση, ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας.
♦Η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της αποσυγκέντρωσης με «πυρηνικά» προγράμματα σπουδών (core curriculum), τα οποία θα αντιστοιχούν περίπου στο 75% του διδακτικού χρόνου και θα είναι κοινά για όλα τα σχολεία της χώρας, και το υπόλοιπο 25% να αποφασίζεται σε σχολικό επίπεδο.
 
http://www.efsyn.gr/arthro/i-axiologisi-tis-axiologisis

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου