Stats

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Τι προτείνει η ΝΔ για την παιδεία

Από την τελευταία δημόσια πρόταση που έχει κατατεθεί από την ΝΔ:


•    Ένας και ενιαίος τύπος Δημοτικού σχολείου (από 6/θέσια και πάνω) που θα προσιδιάζει περισσότερο τον τύπο σχολείου ΕΑΕΠ. Ανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, μέσω της ενιαιοποίησης διδακτικών αντικειμένων.
•    Μείωση του όγκου της διδακτέας ύλης (25-30 %) στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της διαδικασίας του εξορθολογισμού της. Ταυτόχρονη εισαγωγή της μελέτης και της εμπέδωσης των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών στον πρωινό κύκλο λειτουργίας του Δημοτικού σχολείου, η οποία θα υλοποιείται από τον βασικό διδάσκοντα της τάξης. Ολοήμερο Πρόγραμμα που θα βασίζεται, κυρίως, στη δημιουργία μαθητικών ομίλων, δημιουργικών και βιωματικών δράσεων. Ειδικά προγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια για τους μαθητές των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων με κεντρικό πυρήνα τους θεματικούς κύκλους.

•    Άμεση πρόταση για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε να διορθωθούν παθογένειες και ελλείψεις ετών και οι οποίες έχουν να κάνουν με τους πολλούς τύπους σχολείων, την απουσία  προγραμμάτων σπουδών αλλά και ισοτιμιών σε περιπτώσεις κινητικότητας ανάμεσα στους τύπους σχολείων είτε της γενικής είτε της ειδικής εκπαίδευσης, την απουσία θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ βαθμίδας καθώς και των ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων.
•    Εφαρμογή, σταδιακά, της χρήσης του πολλαπλού βιβλίου ξεκινώντας από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
•    Ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, με στόχο την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της κριτικής σκέψης, των δυνατοτήτων επιλογής, την ανάληψη πρωτοβουλιών και της λήψης αποφάσεων, την καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος, την ανίχνευση και την κινητοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων των μαθητών για έκφραση και δημιουργία και τη μελλοντική ενεργή συμμετοχή τους στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι, μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές προσεγγίσεις.
•    Υλοποίηση ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης για τη σταδιακή ανάπτυξη προγραμμάτων αξιοποίησης των αυξημένων δυνατοτήτων των χαρισματικών μαθητών και η σύνδεση των αντίστοιχων προγραμμάτων με τη λειτουργία των προτύπων και πειραματικών σχολείων. Προωθούμε την Αριστεία με επέκταση του δικτύου πρότυπων-πειραματικών σχολείων ανά την επικράτεια. Σύνδεση των πειραματικών σχολικών μονάδων μεταξύ τους καθώς και με τα όμορα ή πλησιέστερα Πανεπιστημιακά Τμήματα.
•    Διεύρυνση, ενίσχυση και εμπλουτισμός των προγραμμάτων και δυνατοτήτων που παρέχει σε εφαρμοσμένο επίπεδο το Ψηφιακό Σχολείο, με σκοπό την περαιτέρω πολλαπλή στήριξη και ενδυνάμωση του μαθησιακού, διδακτικού, εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου. Ανάπτυξη πρότυπης ηλεκτρονικής πύλης κατάρτισης που θα επιτρέψει τη συνεχή εν υπηρεσία επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα Ολιγοθέσια σχολεία. Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, ανά τριετία-πενταετία, ώστε να προκύπτουν αποτελεσματικά επιμορφωτικά προγράμματα για τον εκπαιδευτικό.
•    Ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύνταξη πλήρους εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σχολικής μονάδας.
•    Αναμόρφωση του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης, επιστημονικής εποπτείας και καθοδήγησης της εκπαίδευσης και θεσμοθέτηση ενός πλαισίου επιλογής των Στελεχών της Εκπαίδευσης, αντικειμενικού,  αξιοκρατικού και αδιάβλητου προς την κατεύθυνση της πλήρους από-κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης.
•    Συγκρότηση  Τμήματος στο ΑΣΕΠ,  για την επιλογή των υψηλόβαθμων   Στελεχών της Εκπαίδευσης (των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και των επικεφαλής των εποπτευόμενων Οργανισμών (Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων).
•    Ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος και στη συνέχεια με διορθωτικές παρεμβάσεις. Υλοποίηση των διατάξεων του νόμου 4186/2013 για τη δημιουργία Προτύπων και Πειραματικών ΕΠΑΛ.
•    Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην εκπαίδευση σε πλαίσιο σαφώς καθορισμένο και ελεγχόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μη δημιουργούνται παρενέργειες ή καταστρατηγήσεις.
•    Η Ν.Δ. είναι υπέρ της αξιολόγησης κάθε παραμέτρου της εκπαίδευσης, όπως δομών, Προγραμμάτων Σπουδών, Εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Στην κατεύθυνση αυτή θα εφαρμόσουμε σύστημα που θα συνδυάζει τόσο την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας όσο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα συνδέεται με το σύστημα επιμόρφωσης και τα αποτελέσματά της θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης ενώ θα θεσπισθούν κίνητρα για τους θετικά αξιολογούμενους.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
•    Εκπόνηση εθνικού σχεδίου μαθητείας και πρακτικής άσκησης για τους νέους των Επαγγελματικών Λυκείων και των ΙΕΚ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τα επιμελητήρια.
•    Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ που λιμνάζουν για τη χρηματοδότηση 30.000 θέσεων μαθητείας ανά έτος ώστε να δοθεί ευκαιρία στους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας και να αναβαθμίσουν τον τίτλο σπουδών τους, και ταυτόχρονα, οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο δυναμικό που ανταποκρίνεται  στις ανάγκες τους. Δέσμευση των επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιδοτήσεις, είτε από τον αναπτυξιακό νόμο είτε από κοινοτικά κονδύλια, για την παροχή θέσεων μαθητείας – πρακτικής άσκησης.
•    Εφαρμογή της “κάθετης” κινητικότητας μεταξύ ΙΕΚ και ΤΕΙ. Δηλαδή, να δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους ΙΕΚ να εγγράφονται μέσω κατατακτήριων εξετάσεων σε τμήματα των ΤΕΙ έχοντας τη δυνατότητα κατοχύρωσης πιστωτικών μονάδων που έχουν στο πορτφόλιό τους από τη φοίτησή τους στα ΙΕΚ. Φοιτητές των ΤΕΙ που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους να εγγράφονται στα ΙΕΚ, κατοχυρώνοντας τις πιστωτικές μονάδες μαθημάτων στα οποία έχουν επιτυχώς εξεταστεί στα τμήματα των ΤΕΙ.
•    Θεσμοθέτηση και ρύθμιση της αγοράς των φορέων πιστοποίησης. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα των εργαζομένων να πιστοποιούν τις δεξιότητές τους ή ακόμα και επαγγελματικά προσόντα στην πορεία του εργασιακού τους βίου μέσα από διαπιστευμένους, και αυστηρά εποπτευόμενους, φορείς πιστοποίησης. Έτσι διευκολύνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες ευκολότερα βρίσκουν εργαζόμενους με τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται.
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•    Ενίσχυση του βαθμού αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, ώστε τα ΑΕΙ να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τα του οίκου τους και, εν συνεχεία, να αξιολογούνται για τις επιδόσεις τους, όπως ισχύει διεθνώς.
•    Δημιουργία αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα Ιδρύματα, που προσφέρονται έναντι διδάκτρων σε αλλοδαπούς φοιτητές. Διαμόρφωση νέας στρατηγικής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη προσέλκυση φοιτητών από χώρες της Μέσης Ανατολής και Ασίας.
•    Συνταγματική αναθεώρηση για την πρόβλεψη Ίδρυσης μη δημοσίων, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
•    Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου για τα προσεχή έτη, με δέσμευση τόσο της Πολιτείας όσο και των Ιδρυμάτων, όσον αφορά οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
•    Κινητροδότηση για τη συμμετοχή των Ιδρυμάτων στις διεθνείς αξιολογήσεις, με ταυτόχρονη μέριμνα της Πολιτείας για τη λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη.
•    Διαμόρφωση νέου χάρτη ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, στη βάση ακαδημαϊκών αρχών και διεθνώς αποδεκτών πρακτικών για την ενίσχυση της έρευνας και το συγκερασμό δυνάμεων, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα μας.
•    Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, όπως ισχύει διεθνώς, προκειμένου να ενθαρρύνεται η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για την εκπαίδευση.
•    Ενίσχυση της λογοδοσίας από όσους ασκούν διοίκηση στα Ιδρύματα, προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αξιολόγησης του έργου των οργάνων Διοίκησης.
•    Ενίσχυση της σύνδεσης των Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και της επιχειρηματικότητας. Δημιουργία Νέου Ταμείου για την ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με πόρους από το πακέτο Juncker, το νέο ΕΣΠΑ και επιχειρηματικές χορηγίες και ενθάρρυνση των Ιδρυμάτων να μετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις».

https://www.esos.gr/arthra/44370/nd-desmi-proton-protaseon-gia-tin-paideia-pros-diavoyleysi

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου